Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Διακηρύσσει

 

Ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ

ΣΤΟ 4ο χλμ. ΞΑΝΘΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

CPV 45212314-0 (Μνημεία)

Εκτιμώμενης αξίας 115.322,58 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.24%)

 

Που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

Α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’147)

Β) Τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης

Επισυνάπτονται κάτωθι η σχετική διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΕΣΥ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(ΕΕΕΣ)/ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥΔ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

espd-request-v2.xml