ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων

και Τεχνικών Έργων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Κουκουλόσπιτο – Αρχοντικό οικογ. Μπρίκα στο Σουφλί / πηγή: αρχείο ΥΝΜΤΕΑΜΘ / φωτογραφία: Στέργιος Καράβατος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιγράφονται στο άρθρο 46, του Π.Δ.4/2018 (7/Α’/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού»  και είναι:

α) Ο συντονισμός, η εποπτεία, η δυνατότητα εκτέλεσης και η εναρμόνιση έργων και δραστηριοτήτων αναφορικά με τα μνημεία, τα κινητά πολιτιστικά αγαθά, τα Μουσεία και πολιτιστικά κτήρια.

β) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρουσίαση εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, η προβολή των επικοινωνιακών δράσεων της Περιφερειακής Υπηρεσίας καθώς και η τήρηση σχετικού αρχείου – καταλόγου.

γ) Η κατάρτιση και συνεχής επαναξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Περιφερειακής Υπηρεσίας κατ’ έτος καθώς και η σύνταξη προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

ΔΟΜΗ

Αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα:

· Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης,

· Τμήμα Μελετών και Έργων Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων,

· Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών,

· Τμήμα Συντήρησης Νεωτέρων Μνημείων και Έργων Τέχνης