Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Διακηρύσσει

 

Ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ

ΣΤΟ 4ο χλμ. ΞΑΝΘΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

CPV 45212314-0 (Μνημεία)

Εκτιμώμενης αξίας 115.322,58 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.24%)

 

Που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

Α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’147)

Β) Τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης

Επισυνάπτονται κάτωθι η σχετική διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)