Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Διακηρύσσει

 

Ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ

ΣΤΟ 4ο χλμ. ΞΑΝΘΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

CPV 45212314-0 (Μνημεία)

Εκτιμώμενης αξίας 115.322,58 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α.24%)

 

Που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

Α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’147)

Β) Τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης

Επισυνάπτονται κάτωθι η σχετική διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)